Misioni

Misioni i QendrAi??s A.L.T.R.I Ai??shtAi?? kontribuimi pAi??r mirAi??funksionimin e shtetit tAi?? sAi?? drejtAi??s dhe respektimin e tAi?? drejtave dhe lirive tAi?? njeriut, pAi??rmes punAi??s kAi??rkimore, aktiviteteve advokuese, fushatave ndAi??rgjegjAi??suese dhe studimeve.

Objekti i veprimtarisAi??

Qendra A.L.T.R.I. Ai??shtAi?? njAi?? organizatAi?? me karakter kAi??rkimor, profesional, kulturor, e pavarur, joqeveritare dhe jopolitike. A.L.T.R.I Ai??shtAi?? njAi?? organizatAi?? jo-fitimprurAi??se nAi?? formAi??n e QendrAi??s, themeluar nAi?? vitin 2011. Qendra vepron nAi?? bazAi?? tAi?? ligjit Nr. 8788, datAi?? 07.05.2001 ai???PAi??r organizatat jofitimprurAi??seai???,Ai?? dhe Ai??shtAi?? regjistruar nAi?? Regjistrin e Organizatave Jo-FitimprurAi??se pranAi?? GjykatAi??s sAi?? ShkallAi??s sAi?? ParAi?? TiranAi?? me Vendimin nr.705 ,datAi?? 16. 12.2011.

Sipas statutit dhe aktit tAi?? themelimit tAi?? A.L.T.R.I, Qendra gjatAi?? ushtrimit tAi?? veprimtarisAi?? sAi?? saj kAi??rkon tAi?? arrijAi?? qAi??llimet e mAi??poshtme:

 • KAi??rkimi, studimi, sensibilizimi, advokimi dhe lobimi pAi??r Ai??Ai??shtje ligjore dhe territoriale;
 • MbAi??shtetja e procesit legjislativ dhe hartimi i legjislacionit
 • KAi??rkimi, studimi, sensibilizimi, advokimi, lobimi dhe hartimi i legjislacionit nAi?? Ai??Ai??shtje qAi?? lidhen me mirAi??qeverisjen, shtetin e sAi?? drejtAi??s, e-Goverment, decentralizimin, transparencAi??n, integrimin, luftAi??n kundAi??r korrupsionit, llogaridhAi??nien e pAi??rgjegjshmAi??rinAi?? e autoriteteve publike dhe tAi?? gjyqAi??sorit;
 • Luajtja e njAi?? roli ndAi??rmjetAi??sues midis autoriteteve publike edhe publikutAi?? me qAi??llim adresimin e nevojave tAi?? publikut dhe rritjes sAi?? besimit tek zyrtarAi??t publikAi??;
 • TAi?? shAi??rbejAi?? si njAi?? zAi?? i informuar dhe i pavarur nAi?? debatet mbi politikat pAi??r Ai??Ai??shtje tAi?? ndryshme ligjore e territoriale;
 • Identifikimi, artikulimi dhe vlerAi??simi i Ai??Ai??shtjeve aktuale qAi?? lidhen me politika, propozime dhe programe nAi?? fushAi??n ligjore dhe territoriale;
 • Transformimi i ideve dhe problemeve emergjente nAi?? orientues politikash dhe nAi?? politika konkrete;
 • Interpretimi i Ai??Ai??shtjeve, eventeve, politikave pAi??r median elektronike dhe atAi?? tAi?? shkruar duke lehtAi??suar tAi?? kuptuarit nga publiku tAi?? Ai??Ai??shtjeve ligjore dhe territoriale, me pAi??rmasa tAi?? brendshme, evropiane dhe ndAi??rkombAi??tare;
 • Nxitja dhe krijimi i forumeve konstruktive pAi??r shkAi??mbimin e ideve dhe informacionit midis aktorAi??ve kryesorAi?? dhe grupeve tAi?? interesit nAi?? procesin e formulimit tAi?? politikave nAi?? Ai??Ai??shtjet ligjore dhe territoriale;
 • LehtAi??simi dhe krijimi i rrjeteve specifike sipas Ai??Ai??shtjeve (issue networks) pAi??rmes strategjive gjithAi??pAi??rfshirAi??se nAi?? funksion tAi?? mobilizimit civil pAi??r Ai??Ai??shtje sensitive ligjore e territoriale;
 • PAi??rfshirja nAi?? procesin legjislativ si njAi?? zAi?? i pavarur dhe i paanshAi??m, i orientuar nga interesat e komunitetit dhe tAi?? grupeve vulnerabAi??l, si dhe lobimi nAi?? interes tAi?? tyre;
 • Kryerja e kAi??rkimeve, studimeve dhe analizave qAi?? lidhen me Ai??Ai??shtje tAi?? politikave publike, me nevojat pAi??r ndAi??rhyrje legjislative nAi?? fusha tAi?? ndryshme, me pAi??rafrimin e legjislacionit me acquis communautaire dhe pAi??rqasjen me standardet ndAi??rkombAi??tare;
 • PAi??rfaqAi??simi i Ai??Ai??shtjeve, interesave apo kAi??ndvAi??shtrimeve specifike dhe pAi??rpjekja pAi??r influencimin e politikave, praktikave dhe qasjeve tAi?? autoriteteve publike dhe aktorAi??ve tAi?? tjerAi?? si media dhe publiku i gjerAi??.
 • Zhvillimi, monitorimi dhe zbatimi i projekteve, programeve ose shAi??rbimeve nAi?? fushAi??n ligjore dhe/ose territoriale.
 • Ofrimi i ekspertizAi??s dhe lobimit nAi?? lidhje me Ai??Ai??shtje tAi?? posaAi??me me natyrAi?? ligjore dhe/ose territoriale.
 • BashkAi??punimi me organizata tAi?? tjera nAi?? veprimtari sensibilizuese, si dhe mbAi??shtetja e tyre, kur Ai??shtAi?? rasti, me trajnime e aktivitete pAi??r ngritje kapacitetesh.