Organizimi dhe organet drejtuese tAi?? QendrAi??s A.L.T.R.I janAi??:

a) Bordi Drejtues;
b) Drejtori Ekzekutiv.

Organi mAi?? i lartAi?? ekzekutiv i QendrAi??s Ai??shtAi?? Drejtori Ekzekutiv, i cili zgjidhet nga Bordi Drejtues pAi??r njAi?? mandat 4 (katAi??r) vjeAi??ar me tAi?? drejtAi?? rimandatimi.

Qendra A.L.T.R.I drejtohet nga Znj. Eda Nocka, Drejtore Ekzekutive e QendrAi??s, e cila ka njAi?? eksperiencAi?? tAi?? gjatAi?? e tAi?? pasur nAi?? sektorin publik edhe atAi??Ai??privat. QAi?? prej vitit 2009 ajo Ai??shtAi?? angazhuar dhe Ai??shtAi?? pjesAi?? aktive e shoqAi??risAi?? civile nAi??pAi??rmjet zbatimit tAi?? njAi?? sAi??rAi??Ai??iniciativash.

Me qAi??llim organizimin sa me efikas tAi?? punAi??s nAi?? ndarjen dhe trajtimin e Ai??Ai??shtjeve tAi?? ndryshme, Qendra A.L.T.R.I, duke u nisur edhe nga eksperienca dhe specializimi juristAi??ve dhe ekspertAi??ve tAi?? saj, Ai??shtAi?? organizuar nAi?? tre NjAi??si.

NjAi??sia e hartimit tAi?? akteve dhe asistencAi??s juridike, juristAi??t e kAi??saj njAi??sie duke u bazuar nAi?? kapacitetet e tyre profesionale dhe nAi?? eksperiencAi??n e tyre fokusohen nAi?? hartimin e legjislacionit, dokumenteve tAi?? politikave, raporteve etj. Gjithashtu, ata pAi??rfshihen nAi?? Ai??do aktivitet ku ndAi??rhyrjet nAi?? legjislacion janAi?? njAi?? fazAi?? e domosdoshme dhe/ose shumAi?? e rAi??ndAi??sishme pAi??r mbarAi??vajtjen dhe realizimit tAi?? qAi??llimit/objektivit nAi?? fjalAi??.

NjAi??sia e zbatimit tAi?? projekteve , kjo njAi??si bashkAi??punon ngushtAi?? me atAi?? tAi?? hartimit dhe asistencAi??s juridike. Ekspertet e kAi??tij sektori sigurojnAi?? realizimin e aktiviteteve zbatuese nAi?? kuadAi??r tAi?? njAi?? projekti si psh (pAi??rgatitja e materialeve pAi??r konferenca, trajnime, pjesAi??marrje nAi?? fushata sensibilizuese, pjesAi??marrje nAi?? takime tAi?? grupeve tAi?? punAi??s, mbajtja e procesverbaleve tAi?? mbledhjeve etj).

NjAi??sia ekonomike, e cila pAi??rbAi??het nga financieri i QendrAi??s dhe Ai??shtAi?? pAi??rgjegjAi??se pAi??r realizimin e tAi?? gjitha veprimeve ekonomike dhe financiare tAi?? QendrAi??s.